• Pozyskanie gruntów inwestycyjnych
  • Nadzór nad wszelkimi procesami formalnymi i prawnymi, niezbędnymi do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji
  • Uzyskiwanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy dla inwestycji,
  • Wykonanie i nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
  • Przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego