W ramach usług doradztwa przy procesie przygotowania inwestycji Ekoprojekt oferuje:

 1. Ekoprojekt realizuje pełny zakres prac związanych z przygotowaniem i rozwojem inwestycji, analizując teren inwestycji, jego potencjał oraz możliwe konflikty społeczne, w szczególności dla dużych projektów:
  • Nawiązując współpracę z jednostką samorządową na terenie której planowana jest inwestycja,
  • Diagnozując społeczności lokalne pod kątem ewentualnych konfliktów społecznych i protestów,
  • Prowadząc działania z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji inwestycji, uwzględniając przygotowanie oraz realizację programów komunikacji społecznej,
  • Uzyskując na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zarówno od właścicieli prywatnych jak i instytucjonalnych.
 2. Dodatkowo, zakres prac obejmuje również nadzór nad wszelkimi procesami formalnymi i prawnymi, niezbędnymi do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji:
  • Wykonanie i nadzór nad przebiegiem procedur planistycznych związanych z uchwalaniem studium oraz planów miejscowych,
  • Wykonanie i nadzór nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla studium oraz planu miejscowego,
  • Uzyskiwanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy dla inwestycji,
  • Wykonanie i nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
  • Przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.